Cành cao phất màn xe,
Nhánh thấp rủ chiếu tre.
Gió xuân ngàn vạn gốc,
Nhà thiếp gốc nầy che.
Đầu sông sáo thổi buồn,
Đừng xuống nam khách nhé.
Cổng Vũ Xương trơ trụi,
Không cành ly nhân bẻ.

tửu tận tình do tại