Hôm nay cỏ lại xanh vườn cũ,
Xuân khắp đầm ao, mộng ít về.
Buồn ngắm vô tình dòng Nhĩ thuỷ,
Lặng lờ sao đổ hướng nam kia?

tửu tận tình do tại