Vịnh Hưng Đạo Vương

Phổ xuất tiên nguyên cái thế hào,
Phấn thân tuẫn quốc bất từ lao.
Xanh phù nhật cốc khâm hoài nhuệ,
Tấn tảo biên trần thủ đoạn cao.
Công mãn Nam thiên thuỳ trúc bạch,
Uy dư Đông hải thiếp ba đào.
Phần Dương khánh diễn hồn dư sự,
Trường sử Hồ nhi thức tuấn mao.

 

Dịch nghĩa

Là đấng anh hào nhất đời, vốn dòng dõi nhà tiên,
Dấn mình vì nước chẳng hề khó nhọc.
Nâng đỡ xe mặt trời lòng những hăng hái,
Quét sạch bụi ngòai cõi, mưu lược thật cao siêu.
Công cao đầy cả trời Nam, lưu truyền sử sách,
Uy linh khắp biển Đông, sóng cả yên lặng.
Ân trạch ở Phần Dương có ánh sáng cũng bằng thừa,
Mãi khiến giặc Hồ phải biết tay tài giỏi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Thuỳ

Dòng tiên sớm nảy bậc anh hào
Vì nước quên mình đám quản bao
Nâng đỡ vầng đông nêu chí cả
Quét tan bụi bắc tỏ tài cao
Công đầy Nam Việt tươi pho sử
Oai khắp biển đông lặng sóng đào
Phúc sánh Phần Dương chi đáng kể
Giặc gờm nhân vật cõi Nam Giao

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dòng dõi rồng tiên đời tự hào,
Chẳng hề vì nước sợ gian lao.
Tay nâng vầng nhật lòng hăng hái,
Quét sạch giặc ngoài mưu lược cao.
Nam Việt công đầy lưu sử sách,
Biển Đông uy khắp sóng yên trào.
Phần Dương ân trạch hơn soi rọi,
Khiến cõi Nam Giao mãi thắng Hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời