Hiền ngu thiên tải tri thuỳ thị,
Phú quý bách niên năng kỷ hà.


Hai câu trên bị chú thích nhầm thì phải?
Tùy ngộ nhi an, tùy tâm sở dục, tùy cơ ứng biến.
//
随遇而安, 随心所欲, 随机应变。