Hiền ngu thiên tải tri thuỳ thị,
Phú quý bách niên năng kỷ hà.


Hai câu trên bị chú thích nhầm thì phải?