Đầy vườn trắng toát với vàng tươi,
Nhà núi hương thanh thoảng tới nơi.
Vô hạn nhớ nhau tình chủ cũ,
Sâu xa riêng hứng một mình ngươi.

tửu tận tình do tại