Sông to, đê lớn mới lên danh,
Của nước, sức dân mãi mới thành.
Nhiều nước sông xưa tuôn mất hút,
Một con sông nhỏ lại nêu tên.

tửu tận tình do tại