Ba ngàn binh giáp bắn triều tan,
Vạn dặm tăm kình sóng toả lan.
Gió lớn, trời chiều tung mũ khách,
Nhớ tài dẹp sóng, tựa lan can.

tửu tận tình do tại