Dựa theo câu chữ Hán thì là NINH chứ không phải MINH. Ninh nghĩa là thà.