Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu,
Khách giang hồ thường hợp thiểu ly đa.
Nay bắc nam xum họp một nhà,
Gồm đủ cả thắng cảnh, lương thời, thưởng tâm, lạc sự.
Hào trúc ai ty dư tuý hĩ,
Thê phong lãnh nguyệt dạ hà như?

Thú nguyệt hoa là nợ với cầm thư,
Cuộc thi tửu để riêng người phong nhã.
Quân bất kiến: hoa lạc, hoa khai xuân khứ dã,
Hay chơi cho lăn lóc đá kẻo hoài.
Kìa kìa hải giác thiên nhai.


Văn đàn bảo giám chép tiêu đề bài này là Cuộc thi tửu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004