Nhớ nhau ngày gặp hẳn còn xa
Đọc sách say mèm chỉ một ta
Đày ải phong lưu anh có biết
Xuân mây núi Ấn, nước sông Trà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)