Hương muộn vừa qua quyến giậu đông,
Nở hoa, hoa tự mến trong lòng.
Chân trời may được màu thu rọi,
Từng mở lòng son đón ánh hồng.

tửu tận tình do tại