Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:05

和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其七

老圃亭亭樹戟枝,
雄心肯許蝶蜂知。
外間若問此中事,
先未寒梅禦朔吹。

 

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 07

Lão phố đình đình thụ kích chi,
Hùng tâm khẳng hứa điệp phong tri.
Ngoại gian nhược vấn thử trung sự,
Tiên vị hàn mai ngự sóc xuy.

 

Dịch nghĩa

Cây cành áp sát nhau sừng sững trong vườn xưa,
Hùng tâm không để cho ong bướm biết.
Bên ngoài nếu hỏi chuyện trong này,
Rằng: vì mai lạnh, chống gió bấc trước.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Vườn cũ đan cành cây áp cây,
Mảnh lòng chẳng để bướm ong hay.
Người ngoài việc ấy ai thông tỏ,
Cốt đỡ mai gày gió bấc lay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn cũ giao cành, thân thảnh thơi
Bướm ong đâu dễ biết lòng ai
Việc ta nếu có bên ngoài hỏi
Thương cội mai gầy gió bấc lay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời