Móc ngọc sương trong sáng một màu,
Sánh cùng đan quế kém gì đâu.
Thần hoa nếu xếp hoa theo bậc,
Chưa hẳn hàn mai đứng bảng đầu.

tửu tận tình do tại