Rời Ly nhắm hướng Lạc-uy-ni,
Rắn cuộn do tham bụng chửa đầy.
Thế đất gắn liền Ma-lục-giáp,
Chiến công còn nhắc Á-phi-ly.

tửu tận tình do tại