Cửu Nghi còn mãi dải mây xanh,
Y hẹn, Thương Ngô phượng đậu cành.
Nhạc thiều cửu tấu nghe vừa dứt,
Rồng cá đùa vui chốn Động Đình.

tửu tận tình do tại