Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Tuệ Sỹ (1 bài)
Tạo ngày 25/04/2021 21:07 bởi hongha83
Cự Triệt thiền sư 巨徹禪師 tự Tịch Xiêm 寂暹, không rõ năm sinh và mất, sống vào đời Thanh, trụ xứ ở chùa Lăng Nghiêm, tỉnh Gia Hưng, Trung Quốc.

Tác phẩm:
- Hoạ mục ngưu đồ tụng 和牧牛圖頌 (trong Vạn tục tạng 卍續藏, quyển 64)
- Hoạ bạch ngưu đồ tụng 和白牛圖頌 (trong Vạn tục tạng 卍續藏, quyển 64)
- Du già diễm khẩu chú tập toản yếu nghi quỹ 瑜伽燄口註集纂要儀軌, 2 quyển (trong Vạn tục tạng 卍續藏, quyển 59)
- Thiên thủ thiên nhãn Đại bi tâm chú hành pháp 千手千眼大悲心呪行法 (trong Vạn tục tạng 卍續藏, quyển 74)