Chậu đốt toả sáng đường làng,
Pháo tre nổ bạo kinh hoàng trẻ con.
Tuyết rơi ngoài cửa dập dồn,
Trên lầu trống điểm đã tròn mấy canh.
Tháng năm theo cánh chim nhanh,
Đêm sâu gà bỗng thình lình gáy vang.
Say nằm quần áo còn mang,
Ngày mai sẽ chúc bình an mọi người.

tửu tận tình do tại