Mẹ con muốn có mái nhà,
Nông tang tuỳ lúc dần dà sinh nhai.
Thương con đây chẳng nói sai,
Hoa đào hết ngắm, an bài hoa sen.

tửu tận tình do tại