Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ:
7 bài trả lời: 7 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 06:21

心法

覺了身心本凝寂,
神通變化現諸相。
有為無為從此出,
河沙世界不可量。
雖然遍滿虛空界,
一一觀來沒形狀。
千古萬古難比況,
界界處處常朗朗。

 

Tâm pháp

Giác liễu thân tâm bản ngưng tịch,
Thần thông biến hoá hiện chư tướng.
Hữu vi, vô vi tùng thử xuất,
Hà sa thế giới bất khả lượng.
Tuy nhiên biến mãn hư không giới,
Nhất nhất quán lại một hình trạng.
Thiên cổ, vạn cổ nan tỷ huống,
Giới giới, xứ xứ thường lãng lãng.

 

Dịch nghĩa

Hiểu trong gan ruột là thân và tâm vốn lặng trong
Thần thông biến hoá ra mọi hiện tượng
Vô vi hay hữu vi cũng từ đó mà ra cả
Sinh ra hằng hà thế giới không thể đếm hết
Nó chứa đầy ở tất cả các chốn hư không
Thế mà ở mọi nơi đều không có hình trạng
Nghìn đời, vạn đời cũng không thể sánh với nó
Chốn chốn nơi nơi nó luôn luôn sáng tỏ


Bài thơ kèm theo lời dẫn như sau: “Nhất thiết pháp môn, bản tòng nhữ tính; nhất thiết pháp tính, bản tòng nhữ tâm. Tâm pháp nhất như, bản vô nhị pháp. Khiên triền phiền não, nhất thiết giai không; tội phúc thị phi, nhất thiết giai huyễn. Vô sở phi quả phi nhân. Bất ư nghiệp trung phân biệt báo; bất ư báo trung phân biệt nghiệp. Nhược hữu phân biệt, bất đắc tự tại. Tuy kiến nhất thiết pháp nhi vô sở kiến, tuy tri nhất thiết pháp nhi vô sở tri. Tri nhất thiết pháp, nhân duyên vi bản; kiến nhất thiết pháp, chính chân vi tông. Tuy nhiễm thực tế giải liễu thế gian như biến hoá; minh đạt chúng sinh duy thị nhất pháp, vô hữu nhị pháp. Bất xả nghiệp cảnh, thiện xảo phương tiện, phương ư hữu vi giới thị hữu vi pháp, nhi vô phân biệt vô vi chi tướng. Cái dục tuyệt ngã vọng niệm, kế giác cố dã. Nãi thuyết kệ vân...” (Hết thảy mọi pháp môn bắt nguồn từ tính ngươi; hết thảy mọi pháp tính, bắt nguồn từ tâm ngươi. Tâm pháp là một, đâu phải là hai. Tội phúc thị phi, tất cả đều ảo; trói buộc phiền não, tất cả đều không. Chẳng cái gì không phải nhân; chẳng cái gì không phải quả. Chớ nên phân biệt nghiệp với báo; chớ nên phân biệt báo với nghiệp, ắt không tự tại. Dù thấy hết mọi pháp cũng là không thấy; dù biết hết mọi pháp cũng là không hay. Biết hết mọi pháp, nhân duyên là gốc; thấy hết mọi pháp, chính chân là nguồn. Dù đắm trong thực tế vẫn hiểu thế gian đều là biến hoá. Thấu rõ chúng sinh chỉ là một pháp, chứ không phải hai. Không bỏ nghiệp cảnh, đó là phương tiện thiện xảo. Như thế thì ở trong thế giới hữu vi mà chỉ rõ được pháp hữu vi và không phân biệt với tướng vô vi. Đó là vì muốn dứt bỏ mọi vọng niệm, mọi sự phân biệt mà thôi. Rồi đọc bài kệ rằng...)

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Duy

Thân và tâm vốn lặng không
Mà sao biến hoá thần thông lạ kỳ
Sinh vô vi lẫn hữu vi
Vô vàn thế giới lấy gì đếm đong
Tuy đầy khắp cõi hư không
Xem ra chẳng thấy hình dong thế nào
Muôn đời so sánh được sao
Nơi nơi chốn chốn sáng bao nhiêu trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Hiểu thấu thân tâm vốn lặng trong,
Thần thông biến hoá hiện vô cùng.
Dù “vô” dù “hữu” từ đây cả,
Thế giới hà sa đếm khó xong!
Khắp cõi thái hư đều chật ắp,
Xem ra hình trạng thảy đều không.
Muôn đời vạn kiếp bì sao được,
Chốn chốn nơi nơi sáng lạ lùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Thân tâm giác ngộ lặng thường
Thần thông biến hoá khôn lường kể chi
Vô vi cùng với hữu vi
Hằng sa thế giới lấy gì mà đong
Hư không mọi cõi chất chồng
Người người xem lại thảy không nhiệm mầu
Muôn đời nghìn kiếp khôn cầu
Nơi nơi chốn chốn sáng màu lung linh


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Hiểu được thân tâm vốn lặng trong
Thần thông hiện tượng biến vô cùng
Vô vi, hữu vi sinh từ đó
Hằng hà thế giới đếm nào xong
Chứa đầy tất cả hư không thật
Thế mà hình trạng mọi nơi không
Nghìn đời vạn đời không thể sánh
Chốn chốn nơi nơi nó sáng trong

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiểu thấu tâm can vốn lặng trong,
Mọi điều được biến hoá thần thông,
Hữu vô có cũng từ đây cả,
Thế giới hằng hà khó đếm xong.
Chốn ấy hư không đầy ắp cả,
Thế mà hình trạng thảy đều không,
Nghìn đời, vạn kiếp không so được,
Chốn chốn nơi nơi luôn sáng trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân tâm vốn tính lặng trong
Thần thông biến hoá vô cùng tài thay
Hữu vô có cũng từ đây
Hằng hà thế giới dễ ai đo lường
Chứa đầy khắp chốn hư không
Mà đâu có thấy dáng hình ra sao
Muôn đời khôn sánh được nào
Nơi nơi chốn chốn thảy đều sáng trưng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân tâm gan ruột lặng trong,
Mọi điều biến hoá thần thông tròn đầy,
Hữu vô có cũng từ đây,
Hằng hà thế giới khó ngày đếm xong.
Khắp nơi đầy ắp hư không,
Thế nhưng hình trạng đều không thấy mà,
Nghìn đời không phát hiện ra,
Nơi nơi chốn chốn luôn loà sáng trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời