Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tiền Tể (2 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Phạm Kỳ (17 bài)
- Nghê Toản (6 bài)
- Trương Dĩ Ninh (4 bài)
Tạo ngày 30/11/2018 14:33 bởi tôn tiền tử
Cống Sư Thái 貢師泰 (1298-1362) là thi nhân, tản văn gia đời Nguyên, tự Thái Phủ 泰甫, hiệu Ngoạn Trai 玩齋, người Tuyên Thành (nay thuộc An Huy), đỗ tiến sĩ năm Thái Định thứ 4 (1327), trước làm quan bộ Lễ, sau sang làm thượng thư bộ Hộ. Thơ theo phong cách Đỗ Phủ, có ảnh hưởng vào cuối đời Nguyên. Tác phẩm có Ngoạn Trai tập.