Cánh buồm bồng nhỏ tóc sương pha
Nhớ chén rượu xuân uống cuối mùa
Én tránh gió bờ ao ngát cỏ
Cò chờ mưa bến bãi bay hoa
Rày đang lửa khói mù trời bốc
Bao có tin thư đến núi xa
Bạn cũ rã nhau mong đợi mãi
Đêm đêm theo cán Đẩu đông tà

tửu tận tình do tại