Lại tìm lối dậm bắn bùn dây
Cốc Khẩu Tường Đông đường vẫn đây
Muôn dặm núi sông người cảnh vắng
Ba Tần người ngựa gió mưa bay
Bóng tùng vẫn biếc che nhà cỏ
Nhuỵ cúc mới vàng ánh vạt cây
Bèo dạt tự cười ta khách lão
Mình thân ngựa yếu đến Quan Tây

tửu tận tình do tại