Chim trả già nua vắng bạn bầy
Lông thưa tiều tuỵ gió sương gầy
Từ khi đã tới cành Nam đậu
Chẳng một quay đầu hướng Bắc bay


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển, Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)