Buồn nghe quan tái vẳng âm già
Chẳng thấy Trung Nguyên có chiến xa
Hùng Dịch ba nhà tan nát nước
Thiếu Khang mười dặm mở mang nhà
Rồng xanh chiều tối còn tuôn nước
Xuân cuối cây già vẫn trổ hoa
Đợi có Hán triều ban chiếu xuống
Ngũ Hồ thuyền cá có hai ta

tửu tận tình do tại