Bò dê thả cỏ non sa mạc,
Khiến chinh nhân suy nghĩ thú lâu.
Bỗng thấy nhạn đầu mùa qua Lũng,
Bèn quay đầu nhìn phía Nam Châu.

tửu tận tình do tại