Ngả nghiêng bởi từ nhiều bệnh,
Gian nguy trăm mối nghĩ lo.
Đêm mưa cô đơn trong quán,
Cỏ xanh khiến nhớ quê thu.
Xuất hành còn hồng đuôi cá,
Trở về chắc quạ trắng đầu.
Trung châu đi hết nam bắc,
Hơi tàn phó mặc xa xôi.

tửu tận tình do tại