Đêm vắng bỏ ta đi biệt mãi
Bặt âm hao
Hương các khép
Mày nép
Trăng tà mau
Sao nỡ lãng quên lâu
Gốc ốm rầu
Thông cảm nhau
Hiểu lòng nhau
Mới thấy tưởng nhớ sâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.