Đêm vắng bỏ ta đi biệt mãi
Bặt âm hao
Hương các khép
Mày nép
Trăng tà mau
Sao nỡ lãng quên lâu
Gốc ốm rầu
Thông cảm nhau
Hiểu lòng nhau
Mới thấy tưởng nhớ sâu


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.