Cứ bảo núi chọc trời
Chim bay không qua đâu
Ngại ngần leo bậc dốc
Là đường ta lên cao
Trăm khúc quanh tay víu
Mười bước chín quay đầu
Rừng cao bỗng ở dưới
Vạt áo vương mây mù
Người đảo cảnh vẫn chiếu
Mặt đất đã sậm mầu
Trên đây vẫn sáng sủa
Quạ thỏ chẳng xa nào
Như thiên hà thác đổ
Thiếu chim thước bắc cầu
Nhìn cố hương Đông Bắc
Sông trôi cuồn cuộn mau
Gió mạnh ào muôn dặm
Một mình đứng khó lâu

tửu tận tình do tại