Khách Sở dừng chân muốn hỏi ai,
Cỏ sông cát trắng khúc trần ai.
Sinh công tay nặng cây bên điện,
Hoa nở, chim quyên khắc khoải hoài.