Sống một mình tóc nay đã bạc
Núi bốn bề là các láng giềng
Đường quê tuy vẫn đi trên
Nhưng không giao tiếp người liền một quê

tửu tận tình do tại