Khắp chốn xanh rờn ngăn sóng lạnh
Tìm lấy bùn tươi đắp tổ này
Giang Nam cánh én đầu tiên đó
Ta ngậm hương xuân vút tới mây