Trên sông chiều nặng trĩu
Khói sóng phủ mịt mờ
Ngóng người người chưa đến
Tìm người biết tìm đâu
Mắt che trùng trùng liễu
Lòng nghiêng lớp lớp bèo
Núi chiều nhìn mong đợi
Bãi lạnh chờ hắt hiu
Cá mất tin lên bắc
Nhạn về nam vắng tanh
Nhớ người mà không gặp
Ngâm nga sầu vây quanh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.