Trời cao thẳm, mây lành hạ thấp
Đồng ý nào cưỡi hạc cưỡi loan
Cùng bay lên cõi Tam san
Hoa quỳnh đối nguyệt trong làn gió xuân

tửu tận tình do tại