Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2018 21:09, số lượt xem: 116

Xa rồi vẫn xa vẫn trong mơ
Nhớ rồi vẫn nhớ để ngóng chờ
Ghi rồi vẫn ghi từng dòng xuống
Đêm rồi vẫn đêm buông thẫn thờ

Ngóng rồi vẫn ngóng trọn đêm khuya
Gửi lời vẫn gửi cơn gió đi
Trôi rồi vẫn trôi bao mùa nhớ
Mơ rồi vẫn mơ từng đêm khuya

Thương rồi vẫn thương thời gian qua
Vẽ rồi vẫn vẽ những đêm khuya
Tô rồi vẫn tô từng nét nhớ
Chờ rồi vẫn chờ cả trong mơ

Yêu rồi vẫn yêu từng dòng thơ
Xếp rồi vẫn xếp từng đêm khuya
Gom rồi vẫn gom từng cơn nhớ
Quý rồi vẫn quý bao giờ vừa

08:50 đêm 17.12.2013
ngồi nhớ tới ai đêm nay, ghi bài thơ này
trong xao xuyến lang thang