Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2018 21:12, số lượt xem: 99

Thấy tàu lá thu trôi
Như tạm biệt nhau rồi
Sang năm lá mới đến
Hiên ngoài có lá rơi

Thấy lục bình sông trôi
Như tạm biệt đi nơi
Bến bờ nào chẳng biết
Chỉ theo nước sông trôi

Thấy áng mây đêm trôi
Theo cơn gió đưa mời
Về nơi nào sao hiểu
Chỉ biết theo gió thôi

Thấy hồn đêm mình trôi
Có ai thương yêu mời
Nơi bến xa bờ đó
Cầu hồn anh tới nơi

10.30 đêm 03.09.2016
thấy hồn đêm thơ thẩn trôi