15.00
Đăng ngày 10/07/2017 21:14, số lượt xem: 133

Thời gian này em yêu anh không
Thời gian nào cho anh gặp thêm
Đường lối nào cho anh biết chỗ
Ngõ nghẻo nào gặp gỡ em thêm

Thời gian này sao biệt thông tin
Thời gian này lòng thấy buồn thêm
Bên đường đi bóng em đã khuất
Giọt mật nào ngọt mãi thời gian

08.30 đêm 11.04.2012
cầu cho duyên tình ngọt mãi thời gian