Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2018 20:47, số lượt xem: 83

Bến nào mình thấy nhau
Lục bình trôi qua cầu
Thơ thẩn trên sông ấy
Đừng ngó thêm buồn sâu

Bến nào mình ngóng nhau
Khỏi nhuộm thời gian màu
Khỏi sợ mờ phai đó
Yêu thương gọn cho nhau

Bến nào mình thương nhau
Bến nào quen ngày đầu
Bến nào mình ghi xuống
Bến nào khỏi buồn tâm

Bến nào mình yêu nhau
Xin duyên số chung màu
Một lòng một trao đó
Một hứa một bên nhau

10.50 đêm 28.28.201
bờ thương bến nhớ nơi nào cho mong đây