Với em, chết rất trữ tình
Một quan tài sắt để dành cho em
Em mang nghiệp sống đức tin
Tội em là sự vô minh trong hồn