Nếu bạn về chơi chợ phiên miền Bắc
Nơi gió thét gào biên giới xa xôi
Nhắn giùm tôi ở đó có một người
Nàng là tình yêu mà tôi tha thiết.

Nếu bạn đi khi trời giăng bão tuyết
Sông đóng băng và kết thúc mùa hè
Hãy xem nàng có áo ấm mặc che
Để giữ cho nàng qua cơn gió hú.

Hãy xem nàng có buông dài tóc rũ
Thả cuộn rơi và phủ xuống ngực nàng
Xem tóc nàng còn dài nếp đài trang
Vì tóc đó tôi nhớ về nàng nhất.

Tôi không chắc nàng nhớ tôi thành thật
Biết bao lần tôi đã chắp nguyện cầu
Đêm bên tôi trong bóng tối thẩm sâu
Cả những ngày bên tôi trời rực nắng.

Vậy, nếu bạn về chơi chợ phiên miền Bắc
Nơi gió thét gào biên giới xa xôi
Nhắn giùm tôi ở đó có một người
Nàng là tình yêu của tôi đích thực.