Không nhằm tranh chấp với em,
Dối gian, ngược đãi, đánh em cho đành
Xem thường, phân biệt với anh,
Chối từ, thách hoặc phong thành đời em.

Điều anh thật muốn trong lòng
Là cô bé kết bạn cùng với anh.
Không, anh không tính tranh giành,
Làm cho hoảng sợ hay ràng buộc em,

Đè em đến lúc yếu mềm,
Bộc ràng cho tấm thân em vào tròng.
Thật điều anh muốn trong lòng
Là cô bé kết bạn cùng với anh.

Ngăn em anh chẳng muốn làm
Đánh em gục để giam cầm thân em,
Cũng không phân tích gì em,
Hạ em hoặc quảng cáo trên cộng đồng.

Điều anh thật muốn trong lòng
Là cô bé kết bạn cùng với anh.
Không cần em đối diện anh,
Đuổi đeo em, hoặc cố tình dõi theo,

Hoặc làm em hổ thẹn nhiều,
Chứng minh hoặc tỏ ra điều đóng khung.
Điều anh thật muốn trong lòng
Là cô bé kết bạn cùng với anh.

Không cho em gặp người thân,
Để em quay quắt với phần việc giao,
Hoặc đem bươi móc xới đào,
Săm soi bác bỏ hoặc rào đón không.

Điều anh thật muốn trong lòng
Là cô bé kết bạn cùng với anh.
Anh không đểu cán trong tình,
Không dằn vật hoặc làm thinh hững hờ,

Không nhằm kiếm cách so đo,
Xem như chung một chuyến đò qua sông.
Điều anh thật muốn trong lòng
Là cô bé kết bạn cùng với anh.