- Người ta sẽ cắt cánh tay anh, chàng tré
Con gái ưa ôm
với cả hai tay

- Cánh tay tôi rơi vẫn còn mãi mãi
đất của tôi đây
bị xéo bị giày


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)