Lúa đen, hoá than
Ném vào lửa trước khi lúa chín
Nhặt nhạnh lại, từng hạt từng hạt
Trong lòng tay run rẩy, các mẹ đưa xem
Không một lời, mắt lạc hẳn đi
Như cho thấy chuyện trời tru đất diệt


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)