Rung rinh thiếu nữ vục gàu
Xuống kênh múc nước lại chao lên bờ
Bóng mình hắt với nước đưa
Đặng cho ruộng cũng mát nhờ tuổi xanh


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)