Như vậy tôi mạnh hơn
Khi mà tôi không có gì để mất
Tôi không run sợ gì cho của riêng tôi sất
Tôi không lặng lẽ chứa cất gì riêng
Tôi chẳng ném những cái nhìn lo sợ người ta ăn trộm của tôi
Tôi cất bước ngang nhiên
Ngược những ngọn gió đời

Hãy quất ta đi, hỡi gió bốn phương!
Các ngươi còn có thể lấy gì của ta hơn nữa?
Ta không vác khối nặng nào của riêng ta giữ
đặng các ngươi bẻ gập được ta
Ta chẳng nguyện cầu để giữ lại chút chi cho bản thân mình
đặng mà các ngươi đẩy được ta quì gối

Bây giờ ta thật là tự do
Cánh và ý nghĩ đều giương mở
để rộng ôm tất cả vẹn toàn

Ngươi càng lấy của ta, ôi vũ trụ
Thì ta lại càng sở hữu được ngươi
Chưa bao giờ ngươi thuộc về ta đến thế
Và đến lúc chính ta không sở hữu gì ta nữa
thì ngươi sẽ thuộc về ta đến bao nhiêu
vũ trụ ơi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)