Tơ trăm thước trời cao bay vấn vít
Như tóc ai rụng trắng khắp không gian
Tuổi thiếu niên đời người tìm vui thích
Một trăm ly bài "Kim lũ" đầy tràn
Ra thành đông hai ngựa phi nhẹ nhõm
Gió xuân bay hoa đào rụng như mưa
Mặt trời tây xin tơ vây buộc chặt
Giữ đừng cho xuống tắm dưới ao xưa

tửu tận tình do tại