Em đứng trên cầu ngắm cảnh
Người ngắm cảnh trên cầu lại ngắm em
Ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em
Giấc mộng ai kia lại được em tô điểm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)