Trong những thời tối tăm
Liệu có còn tiếng hát?
Vâng sẽ còn tiếng hát.
Về những thời tối tăm.