Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2015 21:37

Det enklaste

1
Det är ännu en sommar
och det blåser
på handens nyckelpiga
Det är mitt i kvällen
Jag sitter helt enkelt
på trappan

2
Det är äntligen augusti
Ingen tänker på de dova isar
som också de
är på väg –
Och ingen vet
varför vinden låter
just som den gör
Det är heller inte nödvändigt,
det behövs inte
Men gräset behövs
och regnet, det förbannade
regnet behövs
De långsamma maskarna behövs
för att jorden
och vi –

3
Blåsten är kvar
och vet vad den vill
med just denna kväll
som samtidigt liknar en syrenkvist
och en schäfernos

4
Att låna någon med blicken
utan att veta

Bortom mörkret
väntar mörkret

Gräset har nått
sin absoluta grönska

Vågorna ropar sina namn,
det lilla svaret
på den barnsligt stora frågan

5
Det finns stunder
då tankarna trevar
likt blinda igelkottar
över de stenar
som vant sig vid väntan
mitt i en kväll

Jag sitter
helt enkelt på trappan

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bằng Việt

1
Vẫn còn mùa hè
Và cơn gió chạm vào da
Con bọ nhỏ đậu trên tay
Vẫn mới giữa chiều
Tôi ngồi hoàn toàn giản dị
Trong vòm cửa

2
Thế rồi đã vào tháng Tám
Chưa ai nghĩ gì cảnh mờ đục tuyết băng
thì, lại chính nó đang
trên đường ruổi tới
Và cũng không ai biết
vì sao cơn gió rít gào
hiểu cách nó rít thế nào
Thực sự điều này có cần chi lắm
mà cần làm quái gì!
Nhưng ngọn cỏ kia thì cần
và cơn mưa, cơn mưa đáng ghét
lại cũng cần
Cho tới loài giun bò chậm rãi, cũng cần
cần cho đất
và cho ta nữa

3
Gió ở đằng kia
và biết nó cần gì
làm gì với buổi chiều nay
khi nó cho cùng đồng hiện giống nhau
một cành hoa tử đinh hương
với mũi loài chó săn cừu hung dữ

4
Mượn của ai đôi mắt
mà không biết

Vì đằng sau bóng tối
vẫn còn bóng tối đang chờ

Cỏ thì đã tới đỉnh cao
đạt sắc xanh tột cùng của nó

Những con sóng gào lên tên mình
như một câu trả lời nhỏ nhoi
trước câu hỏi đầy tính trẻ thơ cực lớn

5
Có những khoảnh khắc
khi ý nghĩ cứ mò mẫm
như những con nhím mù
ngẩn ngơ trên đá
và quen đợi chờ
giữa buổi chiều chạng vạng

Tôi đang ngồi thế thôi
Hoàn toàn giản đơn
Trong vòm cửa


Nguồn: Thơ Thuỵ Điển (Nhiều người dịch), NXB Hội nhà văn & Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

Simplicity

1
It is summer still
and the wind touches
the lady-bug on my hand
It is mid-evening
I’m sitting quite simply
on the porch

2
It’s finally August:
No-one thinks of the dull ice
which, too, is
on its way –
And no one knows
why the wind sounds
the way it does
And it isn’t even necessary,
it isn’t needed
But the grass is needed
and the rain, the damned
rain, is needed
The slow worms are needed
for the soil
and us

3
The wind is there
and knows what it wants
to do with this evening
which simultaneously resembles
a twig of lilac
and a sheepdog’s nose

4
To borrow someone with the eyes
without knowing

Because behind the dark
darkness awaits

The grass has reached
its ultimate greenness

The waves shout their names,
the little answer
to the childishly big question

5
There are moments
when thoughts grope
like blind porcupines
over the stones
accustomed to waiting
in the mid-evening

I’m sitting
quite simply
on the porch

Nguồn: http://www.blesok.com.mk/...&tekst=1380&str=3

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời