Đi theo bóng, bóng bay theo,
Vờ bay theo nó, nó theo đuổi mình:
Tán tỉnh, nàng từ chối mình;
Để yên, nàng sẽ tỏ tình bạn thôi.
Bảo, không phải đàn bà rồi
Kiểu như là bóng của người đàn ông?

Bình minh bóng đổ dài thòng;
Trưa thì ngắn ngũn hoặc không tỏ tường:
Nên đàn ông yếu, họ cương,
Họ không biết đến, lẽ thường chúng tôi.
Thế, không phải đàn bà rồi
Kiểu như là bóng của người đàn ông?