Buồm cô một cánh không thân thích
Gió bắc thổi qua bến Ngũ Hồ
Là khách Giang Nam cùng thấy cả
Chỉ có ông đi Lĩnh Ngoại thôi.